Καλέστε μας 6999 119999

Privacy Policy

Είστε ασφαλείς μαζί μας

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας  Προσωπικών Δεδοµένων   

Ο σκοπός της παρούσας ∆ήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας ∆εδοµένα. Σας παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή την παρούσα δήλωση.

 1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας

Ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδοµένα σας µε την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ∆εδοµένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στην παρακάτω διεύθυνση:

6ης Οκτωβρίου 76 – Ελασσόνα Τ.Κ. 40200 Τηλ. 6999-11-9999 e-mail: support@asfalistis-l.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά µε την επεξεργασία των Προσωπικών σας ∆εδοµένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωµά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά µε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας, µμπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (Data Protection Officer) µας είτε τηλεφωνικά, είτε µε επιστολή στη διεύθυνση  6ης Οκτωβρίου 76 – Ελασσόνα Τ.Κ. 40200, µε την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων ή στο e-mail:  support@asfalistis-l.gr

 1. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας

Ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδοµένα:

 • για τη σύναψη και την λειτουργία των ασφαλιστικών συμβάσεων, διαχείριση ζημιών, διεκπεραίωση υποθέσεων με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, διάφορες εταιρείες και υπηρεσίες δημοσίου.
 • Για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων του ασφαλιστικού πράκτορα Βουλγαράκη Αθανασίου που προκύπτουν από την νομοθεσία περί ιδιωτικής ασφάλισης
 • για την αξιολόγηση της συνεργασίας μας και μεταξύ μας επικοινωνία,
 • για τη συμμόρφωση του ασφαλιστικού πράκτορα Βουλγαράκη Αθανασίου µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.
 • για να σας ενηµερώσει για θέµατα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  

Ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας για την εκτέλεση των αναγκαίων προσυµβατικών ενεργειών και για την εκπλήρωση των όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου σας.

 1. Ποια Προσωπικά ∆εδοµένα χρησιµοποιούµε

Θα επεξεργαστούµε µόνο Προσωπικά ∆εδοµένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόµενους σκοπούς. Συγκεκριµένα ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος, θα επεξεργαστεί:

 • Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοµατεπώνυµο, Α∆Τ, ∆ίπλωµα Οδήγησης, ΑΦΜ, κλπ.).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση κατοικίας η επαγγελματικής εγκατάστασης, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασµού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας.
 • Τα αναγκαία στοιχεία για την σύναψη, την λειτουργία, την διατήρηση και την εκτέλεση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης και για την συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία.
 • Τα στοιχεία του οχήµατός σας (αριθµός κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας). Τυχόν άλλα δεδοµένα που ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος τηρεί στο αρχείο του.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος  θα σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συµβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και στοιχεία όπως το δίπλωµα οδήγησής, την άδεια του οχήµατός σας, το εκκαθαριστικό σας, κλπ.

 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας

Μπορεί να µοιραστούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας µε εξωτερικούς οργανισµούς όπως:

 • Με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεται ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος, για ασφαλιστικές συμβάσεις, ότι απορρέουν από αυτές και στατιστικούς σκοπούς.
 • Με την εποπτική αρχή
 • Με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την συμμόρφωση με την νομοθεσία.
 • Με εξουσιοδοτημένο πραγµατογνώµονα σε περίπτωση προασφαλιστικού ελέγχου του οχήµατός σας ή/και µε έναν εξουσιοδοτηµένο πραγµατογνώµονα/ιατρό σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.
 • Θα διαβιβάσουµε, επιπλέον, µη ευαίσθητα προσωπικά σας δεδοµένα προς τους συνεργάτες µας που παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιό σας, όπως για παράδειγµα την κάλυψη οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχήµατος και την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων (εάν παρέχονται αυτές οι καλύψεις).
 • Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατός σας, θα διαβιβάσουµε µη ευαίσθητα δεδοµένα σας στο συνεργάτη µας για την εκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας του.
 • Σε περίπτωση ατυχήµατος µε όχηµα ασφαλισµένο σε ασφαλιστική εταιρία που συµµετέχει στο σύστηµα φιλικού διακανονισµού, θα µοιραστούµε προσωπικά σας δεδοµένα, ακόµη και τον πλήρη φάκελο του ατυχήµατος, µε την ασφαλιστική εταιρία του άλλου οχήµατος.
 • Σε περίπτωση ατυχήµατος στο εξωτερικό ή µε αλλοδαπό όχηµα, θα µοιραστούµε τα δεδοµένα σας και µε το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται µόνο τα απολύτως αναγκαία δεδοµένα και να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος δεν πρόκειται να αποκαλύψει µε οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδοµένα σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος το οποίο δε σχετίζεται µε το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νοµοθεσία ή από νόµιµο αίτηµα ή εντολή δηµόσιας αρχής. Ο ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδοµένο σε τρίτους για χρήση σε εµπορικές προωθητικές ενέργειες.

 1. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών ∆εδοµένων σας

Η συλλογή των δεδοµένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη, την διατήρηση και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας, δυστυχώς, o ασφαλιστικός πράκτορας Βουλγαράκης Αθανάσιος δεν δύναται να προβεί στη σύναψη του ασφαλιστηρίου, την διατήρηση του ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που αυτό προβλέπει.

 1. Τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε τα Προσωπικά ∆εδοµένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώµατα αναφορικά µε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας:  Πρόσβασης, ∆ιόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, ∆ιαγραφής, Περιορισµού και Εναντίωσης.

 1. Πως µπορείτε να υποβάλετε µια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται µε οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 1. Για πόσο καιρό διατηρούµε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας

Θα διατηρήσουµε και θα επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά σας ∆εδοµένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστηµα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ, εκτός εάν η νοµοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης.

Scroll to top